Focusgroepen

 

Middels een serie focusgroepgesprekken kan de gemeente (de verbinding binnen) het lokale netwerk vergroten en helder in beeld brengen waar en hoe zij shareholders kan faciliteren om hun rol uit te voeren binnen de lokale aanpak. Tijdens een focusgroepgesprek wordt een gestructureerde dialoog gevoerd binnen een interactieve groep in een veilige setting. Onder leiding van een goed voorbereide gespreksleider wordt gesproken met een zorgvuldig geselecteerd gezelschap van (potentiele) formele en informele sleutelfiguren en professionals uit verschillende disciplines (bv. politie, onderwijs, jeugdhulpverlening, jongerenwerkers). Onder invloed van groepsdynamica, komen in korte tijd veel gegevens beschikbaar. Zo krijgt de lokale overheid een uitgebreid beeld van:

 

  • De behoeften, kennis, en bereidheid tot samenwerking van shareholders in relatie tot de thematiek en de lokale aanpak.
  • De zorgen en dillema’s waarmee zij zich geconfronteerd zien.
  • Aanwezige weerstands- en veranderingskrachten.
  • Mogelijkheden voor de (door)ontwikkeling van de lokale aanpak.

 

              

 

Door verschillende maatschappelijk partners in dialoog te laten treden wordt daarnaast een basis gelegd voor de opbouw of versterking van wederzijds vertrouwen en samenwerking binnen het lokale netwerk De werving en focusgroepgesprekken kunnen teven bijgedragen de identificatie van nieuwe samenwerkingspartners.

 

De resultaten van de focusgroepgesprekken worden samengebracht in een rapport. Op basis van verkregen resultaten brengt Scholten & Partners advies ten behoeve van de (door)ontwikkelingen van de lokale aanpak en ontwikkeling en versterking van het lokale netwerk